Onze Algemene Voorwaarden

versie aug. 2014

Op alle huurovereenkomsten met Scooterverhuur Hotelhouben Nunhem zijn de volgende voorwaardenvan toepassing:
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
De verhuurder : Scooter verhuurbedrijf Hotel Houben Nunhem
De huurder : De natuurlijk-of rechtspersoon die als hoofdhuurder de overeenkomst sluit en verantwoordelijk is voor al het gehuurde;
De medehuurder : alle personen die als bestuurder optreden en behorende tot de door huurder gereserveerde groep;
Het gehuurde : De scooter(s) met alle toebehoren zoals vermeldt op de huurovereenkomst

Artikel 2 Staat van scooters
Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 3 Kennisname voorwaarden
Huurder verklaart dat alle medehuurders kennis hebben genomen van de hier beschreven Algemene Voorwaarden. Het rijden op het gehuurde is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar welke in het bezit zijn van tenminste een geldig Nederlands bromfiets- of autorijbewijs. Bij het sluiten van de huurovereenkomst is legitimatie middels een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort verplicht.

Artikel 4 Gebruik scooters
Huurder en medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode te allen tijden te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels. Daarnaast verplicht huurder zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde wijze met het gehuurde om te gaan. Alle herstel en/of reinigingskosten ten gevolge van het begaan van onverlaagde stoepranden ,bospaden, onverharde dan wel veldwegen worden achteraf in rekening gebracht.

Artikel 5 Alcoholgebruik
Huurder verklaart dat alle medehuurders voor of tijdens de rit niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden)

Artikel 6 Verboden
Het is ten strengste verboden om

  1. De scooter zwaarder te belasten dan 150 kg
  2. De trottoirbanden op en af te rijden dan wel op het trottoir te rijden.
  3. Op onverharde wegen te rijden(indien blijkt dat dit wel is gebeurd wordt er een boete van € 250,00 per scooter in rekening gebracht)
  4. Alcohol , drugs en /of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
  5. Te claxonneren anders dan ter afwending van een gevaarlijke sitatie.
  6. Dicht op elkaar te rijden
  7. Het voertuig technisch modificeren
  8. Met het gehuurde de landsgrens te overschrijden

Artikel 7 Aansprakelijkheid
De scooter is WA verzekerd . De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en medehuurders. Alle schade (inclusief diefstal) aan de scooters of andere spullen van de verhuurder, hoe ook genaamd of veroorzaakt , toegebracht of ontstaan ongeacht of deze het gevolg is van schuld door huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging , waaronder die van beschadigde onderdelen , direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn naast de kosten van de schade ook alle verhaalkosten, zoals gevolgschade en eventuele buitengerechtelijke kosten voor rekening van de huurder.

Artikel 8 Schade aan derden
Huurder en medehuurders dragen de volle wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de medeverhuurders met het gehuurde aan zichzelf en-of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder daarvoor volledig vrijwaren.
Schade aan scooter en schade die aan tegenpartij wordt toegebracht is door toedoen van De Vereende ( de verzekerings maatschappy ) gesteld op € 1000,00 eigen risico.

Artikel 9 Eigen Risico
Het huren van de scooter geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan de huurder, derden en-of (hun) goederen. Zo dient men rekening te houden met de juiste kledingkeuze daar er het risico bestaat op olie /vet vlekken op o.a schoeisel en kleding tijdens het gebruik van de scooter.

Artikel 10 Diefstal vermissing
Bij diefstal of vermissing van de scooter is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de vervanging. De huurderving is daar bij niet inbegrepen.

Artikel 11 Onderverhuur en derden
Het is de huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderverhuur af te staan ofwel huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Tenzij anders is vastgelegd

Artikel 12 Terugbezorging
Bij vroegtijdige terugbezorging van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van huurgelden. Het gehuurde dient uiterlijk om 18:00 uur bij einde verhuur termijn te worden ingeleverd. Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen toeslag van € 10,00 euro per scooter. Indien de gehuurde scooter(s) niet op tijd zijn teruggebracht, binnen de maximaal afgesproken termijn bij de verhuurder is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag dat de scooter te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van € 200,00 euro per dag.

Artikel 13 Misbruik
Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik of andere zwaarwegende redenen in te nemen zonder restitutie.

Artikel 14 Annuleren tgv weersomstandigheden
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.Artikel 15 gebruik -en veiligheidsaspecten
Bij aflevering van de scooter(s) worden mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de werking van het voertuig doorgenomen. De gebruikersvoorwaarden en gebruikersafspraken alsmede alle
door verhuurder gegeven instructies dienen direct, onverwijld en onverkort door de huurder dan wel medehuurders te worden opgevolgd en uitgevoerd.

Artikel 16 Aftanken
De scooter wordt volgetankt verhuurd ( premium 98 ). De scooter dient volgetankt te worden teruggebracht. Voor elke niet afgetankte scooter
wordt € 10,00 euro in rekening gebracht. Reeds nu voor alsdan verstrekt huurder onherroepelijk volmacht aan de verhuurder om na de huurperiode dan wel bij huurders afwezigheid alle inname – en eindcontrolewerkzaamheden uit te voeren daarbij alle mogelijke veroorzaakte dan wel ontstane schade vast te stellen en deze in rekening te brengen bij de huurder.

Artikel 17 borg eigen risico
In tegenstelling tot de meeste andere scooterverhuurbedrijven vragen wij geen borg. Voor het huren dient ondertekend (hoofd)huurder een formulier waarin hij/zij verklaart elke vorm van schade en of diefstal van scooter(s) te vergoeden. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle kosten die zijn ontstaan door schade op welke wijze ook. Het eigen risico per scooter bedraagt €500,–. Bij diefstal dan wel verduistering dan wel vermissing blijft huurder onverminderd ten allen tijde volledig aansprakelijk voor alle hierdoor ontstane schade.

Artikel 18 eenmalige machtiging
Indien gedurende de huurovereenkomst dan wel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt de huurder hierbij de verhuurder middels eenmalige machtiging dit in rekening te brengen.

Artikel 19 Begeleidende gidsen
Indien gewenst kan er gebruik worden gemaakt van begeleidende gidsen. Op deze manier kunnen scooterrijders op een veilige en ontspannen manier de gids volgen en hun volle aandacht bij het rijden houden. Naast het veiligheidsaspect heeft de gids ook een informatieve functie, er kan tijdens de route enige uitleg over de streek en de bezienswaardigheden gegeven worden indien gewenst. Voor deze dienst wordt een meerprijs berekend van € 10,00 euro per scooter per gids.

Artikel 20 Betalingscondities
Bij reserveringen vanaf 5 scooters dient minimaal 50% van de totale huursom vooraf te worden voldaan.
Voor arrangementen dient de volledige huursom vooraf te worden voldaan

Artikel 21 Annuleringskosten
Annuleren van een reservering kan kostenloos tot 3 weken voor de huurdatum en tot 1 week voor de huurdatum als de weersverwachting op de huurdatum zeer slecht blijkt te zijn. Wilt u de reservering in de week voor de huurdatum annuleren, dan zijn de annuleringskosten € 10,00 euro per scooter. Indien de huurder de reservering annuleert op de huurdatum zelf dan wordt 75 % van de totale huursom in rekening gebracht. In geval van no-show ( niet komen opdagen dan wel niet afbellen van de reservering ) wordt de gehele huursom in rekening gebracht

Artikel 22 Buitenland
Men mag niet met de scooter de landsgrens over, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 23 Verkeersovertredingen
Elke vorm van verkeersboetes, ontstaan tijdens de scooterverhuur periode is voor rekening van de huurder. De huurder moet er rekening mee houden dat achteraf eventuele boetes aan hem of haar in nog
rekening kunnen worden gebracht.

Artikel 24 Onder toezicht houden
Tijdens de huurperiode dienen huurder en medehuurders de scooter te parkeren op een voor hun veilige en zichtbare plek of plaats. Dit om risico op diefstal van de scooter te voorkomen dan wel te beperken

Artikel 25 Verkeerde brandstof tanken
Indien door de huurder de verkeerde brandstof wordt getankt dan wordt hiervoor € 175,00 euro per verkeerd afgetankte scooter in rekening gebracht voor het reinigen van tank en leidingen en ophalen.
Er wordt ten strengste afgeraden om dan verder te rijden.

Artikel 26 Nederlands Recht
Op elke (huur)overeenkomst tussen Scooter verhuur HotelhoubenNunhem en huurder zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden alsmede het Nederlands Recht van toepassing zonodig met uitdrukkelijk voorbijgaan aan het recht dat volgens internationaal privaatrecht van één of beide partijen van toepassing zou zijn.